Donga Nalika ing Karupegan

I wrote this on 1st Oktober 2007, 10:33

Dhuh Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kraton swarga ingkang suci lan maha langgeng,
Sowan ing ngarsa paduka dhuh Gusti wonten ing enjang inkang endah peparingan Paduka punika.
Ngaturaken agenging panuwun awit dugi wekdal punika paduka sampun paring kasarasan, kacekapan wonten ing gesang punika nggih ngantos wekdal punika kula taksih Paduka paringi gesang lan ngraosaken sedaya berkah saking Paduka
punapa dene sadalu wau Paduka sampun njagi kawula, ngamping-nganpingi kawula, kawula inggih ngaturaken panuwun dhumateng Paduka.

Dhuh Gusti,
Khathah sanget perkawis ingkang kawula adhepi ing wekdal punika.
Mugi Paduka kersa paring pangapunten awit khatah sanget dosa ingkang sampun kawula tindakaken,punapa malih wekdal-wekdal sapunika kawula samsaya nebih saking Paduka. Mugi Paduka taksih kersa ngapunteni kawula.
Kawula nggih ngrumaosaken bilih gesang kawula punika boten wonten ginanipun nalika tanpa Paduka, gesang kawula samsaya awrat awit kawula boten sowan dhumateng Paduka…mugi Paduka mugi ngapunteni kawula awit kawula taksih ngandel-andelaken kakiyatan kawula kemawon, kawula boten ngandelaken kekiyatan ingkang saking Paduka, mugi Paduka taksih kersa nampi kawula dados putra Paduka. Kawula purun dhuh Rama, sowan dhumateng Paduka, masrahaken sedaya kekuwatiran kawula, sedaya perkawis kawula punika. Kawula saos sokur dhuh Gusti Yesus awit Paduka sampun kersa seda wonten ing kajeng salib nebus kawula ingkang tanpa aji punika, kawula ingkang kebak ing dosa punika. Sanajan kawula taksih dados putra ingkang mbalela, nanging Paduka tansah nresnani kawula,,, matur nuwun dhuh Rama.

Dhuh Gusti, sapunika kawula ngadhepi perkawis ingkang awrat sanget.
Khatah kegiyatan ingkang kawula dereng saged anggenipun mbagi wekdal kangge setunggal lan setunggalipun, antawisipun kegiyatan kalawingi wonten ing kepanitiyaan ingkang ngedahaken kawula tangi enjing, nanging kawula malah boten saged nindakaken sedaya ingkang dados kuwajiban kawula, nggih awit kekesedan kawula lan sipat ingkang mentingaken kapreluan kawula piyambak, mugi Paduka ngapunteni. Pripun malih dhuh Rama ingkang kedah kawula tindakaken, mugi Paduka paring kekiyatan dhumateng kawula anggenipun kawula ngadhepi sedaya perkawis punika. Kawula pitados bilih sedaya perkawis ingkang kawula paringaken dhumateng kawula punika boten nglangkungi kekiyatan kawula, nggih mugi Paduka paring kasagedan…kasagedan anggenipun kawula mbagi wekdal ingkang sampun Paduka paringaken punika, kasagedan nindakaken sedaya kuwajiban kawula, kasagedan anjagi dhiri kawula supados tansah ngandel-andelaken Paduka wonten ing sadhengah wekdal. kawula perkewet dhateng rencang-rencang ingkang kawula kuciwani atinipun, kawula sampun adamel dosa awit kawula sampun adamel sesami kawula ngraosaken kuciwa lan mangkel, mugi Paduka taksih kersa angapunteni…pripun malih dhuh Rama ingkang kawula kedah tindakaken, mugi Paduka paring margi dhumateng kawula supados kawula saged ngadhepi sedaya punika.

Kawula ngaturaken panuwun awit rencang-rencang ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kawula, rencang-rencang ingkang sae, ingkang tansah nggatosaken kawula, mugi Paduka ugi mberkahi rencang-rencang kawula kadosdene Paduka mberkahi kawula, boten kesupen kawula ugi ndongakaken kangge sedherek-sedherek lan kulawarga kawula wonten ing papan pundi kemawon, mugi Paduka paring kasarasan, kacekapan, lan kawilujengan kadosdene kawula, matur nuwun dhuh Gusti, matur nuwun dhuh Rama.

Sedaya kegiyatan kawula wonten ing enjang punika namung kawula pasrahaken wonten ing asta Paduka, mugi Paduka piyambak ingkang nuntun kawula, Paduka piyambak ingkang nganthi kawula, sedaya punika namung kawula aturaken wonteng asmanipun Gusti kawula ingkang sampun seda sinalib, lan wungu malih nebus sedaya dosaning manungsa, Gusti kawula Gusti Yesus Kristus.
Amin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s