Donga Rama Kawula

Donga Rama Kawula (atau Doa Bapa Kami / Pater Noster), yang saya temui dalam bahasa Jawa terdapat beberapa versi. Yang paling sering dijumpai ada 2 versi, kalo ndak salah dari Kitab Suci edisi 1997 & 2002.

Versi 1997 :

Dhuh, Rama kawula ingkang wonten swarga.
Asma Tuwan mugi kasucekna.
Kraton Tuwan mugi rawuha.
Karsa Tuwan mugi kalampahana,
kadosdene wonten ing swarga,
inggih mekatena ugi wonten ing bumi.
Mugi kawula sami Tuwan paringi
rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika.
Saha Tuwan mugi ngapunten
sakathahipun kalepatan kawula,
kadosdene kawula sami ngapunten ing tetiyang
ingkang kalepatan dhateng kawula.
Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami
katandukaken dhateng panggodha,
mugi sami Tuwan uwalaken saking pangawak dursila.
Awitdene Tuwan ingkang kagungan kraton
saha wisesa tuwin kamulyan
langgeng salaminipun.
Amin.

Meanwhile untuk versi 2002 :

Dhuh, Rama kawula ingkang wonten ing swarga
Asma paduka mugi kasucekaken
Kraton paduka mugi rawuh
Karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi
Kadosdene wonten ing swarga
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula
Sacekapipun ing dinten punika
Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula
Kadosdene kawula inggih ngapunten ing tetiyang
Ingkang kalepatan dhateng kawula
Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken
Dhateng ing panggodha
Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piawon
Awitdene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa
Tuwin kamulyan langgeng salami-laminipun.
Amin

Tidak menjadi masalah adanya beberapa versi ini.
Justru menambah khazanah akan bahasa kita, dapat kita lihat dari kata yang berbeda, memiliki makna yang sama namun ada rasa yang sedikit berbeda.
Betapa kaya bahasa Jawa 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s